Jesteś tutaj

Badania naukowe

Badania naukowe  

 • Opracowywanie nowych metod analitycznych oznaczania leków i metabolitów w różnych matrycach opartych o wysokosprawną chromatografię cieczową powiązaną ze spektrometrią mas. 

 • Badania metabolomiczne oparte o wysokosprawną chromatografię cieczową powiązaną z wysokorozdzielczą spektrometrią mas 

 • Badania analityczne produktów degradacji związków aktywnie biologicznych, w tym farmaceutyków 

 • Profilowanie zanieczyszczeń w suplementach diety i sfałszowanych produktach leczniczych 

 • Ocena jakości suplementów diety i sfałszowanych produktów leczniczych 

 • Zastosowanie śliny jako materiału diagnostycznego    

 • Obliczenia kwantowo-chemiczne struktury i reaktywności układów heterocyklicznych 

 • Teoretyczne modelowanie układów tautomeryzujących 

 • Teoretyczne modelowanie stanów przejściowych i mechanizmów reakcji chemicznych 

Główne osiągnięcia 

 • Otrzymanie i analiza nowych związków selenoorganicznych. 

 • Opisanie produktów degradacji wybranych farmaceutyków przez grzyby zgnilizny białej 

 • Zaproponowanie śliny jako alternatywnego do krwi materiału służącego do oznaczania toksyn mocznicowych i niektórych leków 

 • Opracowanie licznych metod bioanalitycznych m.in. oznaczania hordeniny, kwasu 2-aminotiazolin-4karboksylowego, dutasterydu i jego metabolitów 

 • Wykazanie niedostatecznej jakości wielu suplementów diety  

 • Opracowanie nowej metody usprawniającej diagnozę czynności wydzielniczej trzustki. 

 • Obliczenie energii wszystkich form tautomerycznych hyperforyny oraz syldenafilu z dużą dokładnością metodami DFT 

 • Teoretyczne modelowanie mechanizmu rozpadu atrazyny pod wpływem rodników